ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,825
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,173
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่

องค์กรเข้มแข็ง เศษฐกิจพอเพียง มีหลักธรรมาภิบาล

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างมีหลักความรับผิดชอบในภารกิจในเขตตำบลและประสานแผนสนับสนุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทั้งในเชิงพื้นที่และหน้าที่เพื่อการจัดบริการสาธารณะให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนอันจะนำมาซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีข้อมูลเกี่ยวข้องที่สำคัญ ดังนื้

          1)น้ำดี

               1.1 การขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึงและแหล่งน้ำธรรมชาติ

               1.2 การบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน ทั้งในด้านองค์ความรู้ เทคนิค วิชาการ และบุคลากรมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

          2)ถนนดี

               2.1 การก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนนดินลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือลาดยางให้การคมนาคมไปมาได้สะดวกในทุกพื้นที่

               2.2 การประสานแผนกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาโครงข่ายทางคมนาคมภายในจังหวัด

          3)สุขภาพดี

               3.1 สร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยจัดโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพและบริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนทีมีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะโลหิตจาง ภาวะไขมันในเลือดสูง ปัญหาสุขภาพฟันและพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพของประชาชนในอนาคต

          4) การศึกษาดี

               4.1 สร้างโอกาสทางการศึกษาดีและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน

               4.2 ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

               4.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรู้คู่คุณธรรมมีเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทั้งในส่วนสถานะขององค์กรอำนาจหน้าที่ปัญหาความต้องการของประชาชนและทรัพยากรที่มีอยู่จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่คือ คำไฮใหญ่ตำบลน้ำดี ถนนดี  สุขภาพดี  และการศึกษาดี