ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,825
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,173
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนตำบลคำไฮใหญ่

1.ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ

     1.ที่ตั้งและอาณาเขต

          องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 4 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอดอนมดแดง ได้รับการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสภาตำบลเป็น  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม 2539  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ อยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด  มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และมติ  ครม. ที่เกี่ยวข้อง 

          องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  ตั้งอยู่ที่บ้านนาคำเจริญ  หมู่ที่  8  ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รวมทั้งหมด 36.5  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง  ระยะทางประมาณ 7  กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 25 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) ต่าง  ๆ  ดังนี้ 

                ทิศเหนือ          ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก  อำเภอเหล่าเสือโก้ก

                ทิศใต้              ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ   อำเภอเมืองอุบลราชธานี

                ทิศตะวันออก    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง

                ทิศตะวันตก      ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก  อำเภอเหล่าเสือโก้ก 

          ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  เป็นที่ราบลาดเอียงจากทิศเหนือไปทิศใต้ตามความลาดชัน  1.2  %  ในพื้นที่มีลำห้วยและหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไป 

 

     2.เขตการปกครอง 

          องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองทั้งหมด จำนวน 10  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

 หมู่ที่

บ้าน 

ชื่อ - นามสกุล 

ตำแหน่ง 

1

บ้านคำไฮใหญ่

นายจารึก       ศรีสง่า

กำนันตำบลคำไฮใหญ่

2

บ้านคำอ้อ

นายปิยะ        อินทรุขา

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้านน้ำคำ

นายสว่างกิตร     สกุลสุข

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านคำไฮใหญ่

นายสุพจน์   บุญประดับ

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านหนองหิน

นายอุทิศ          ทองวิเศษ

ผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านหนองแล้ง

นายมิตชาย     เนืองเนตร

ผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านหนองแสง

นายสถิตย์        นีระพันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านนาคำเจริญ

นายวิชัย          จรูญแสง

ผู้ใหญ่บ้าน

9

บ้านหนองหิน

นายอุทัย         ผลดี

ผู้ใหญ่บ้าน

10

บ้านหนองแสงนาอุดม

นายวีระ          แก่นพันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.ประชากร

          จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ใน  10  หมู่บ้าน  มีดังนี้ 

หมู่ที่

     ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านคำไฮใหญ่

181

179

360

98

2

บ้านคำอ้อ

115

124

239

52

3

บ้านน้ำคำ

127

134

261

93

4

บ้านคำไฮใหญ่

348

345

693

182

5

บ้านหนองหิน

363

349

712

249

6

บ้านหนองแล้ง

232

260

492

105

7

บ้านหนองแสง

227

241

468

133

8

บ้านนาคำเจริญ

345

341

686

200

9

บ้านหนองหิน

242

224

466

144

10

บ้านหนองแสงนาอุดม

244

225

469

120

รวม

2,424

2,422

4,846

1,376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอดอนมดแดง ณ   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

               3.1 ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากรชาย ประจำปี  2557 – 2558 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากรชาย

เพิ่ม / (ลด)

 

คิดเป็นร้อยละ

เมื่อเทียบปี 2557

2557

2558

1

บ้านคำไฮใหญ่

171

181

10

5.85

2

บ้านคำอ้อ

116

115

(1)

(0.86)

3

บ้านน้ำคำ

127

127

-

-

4

บ้านคำไฮใหญ่

345

348

3

0.87

5

บ้านหนองหิน

359

363

4

1.11

6

บ้านหนองแล้ง

228

232

4

1.75

7

บ้านหนองแสง

226

227

1

0.44

8

บ้านนาคำเจริญ

345

345

-

-

9

บ้านหนองหิน

242

242

-

-

10

บ้านหนองแสงนาอุดม

245

244

(1)

(0.41)

รวม

2,404

2,424

20

3.48 

 

               3.2 ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากรหญิง ประจำปี  2557 – 2558 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากรหญิง

เพิ่ม / (ลด)

คิดเป็นร้อยละ

เมื่อเทียบปี 2557

2557

2558

1

บ้านคำไฮใหญ่

179

179

-

-

2

บ้านคำอ้อ

130

124

(6)

(4.62)

3

บ้านน้ำคำ

133

134

1

0.75

4

บ้านคำไฮใหญ่

344

345

1

0.29

5

บ้านหนองหิน

351

349

(2)

(0.57)

6

บ้านหนองแล้ง

258

260

2

0.78

7

บ้านหนองแสง

234

241

7

2.99

8

บ้านนาคำเจริญ

326

341

15

4.60

9

บ้านหนองหิน

228

224

(4)

(1.75)

10

บ้านหนองแสงนาอุดม

220

225

5

2.27

รวม

2,403

2,422

19

0.79

 

              3.3 ตารางเปรียบเทียบจำนวนครัวเรือน  ประจำปี  2557 – 2558 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

เพิ่ม / (ลด)

คิดเป็นร้อยละ

เมื่อเทียบปี 2557

2557

2558

1

บ้านคำไฮใหญ่

94

98

4

4.26

2

บ้านคำอ้อ

52

52

-

-

3

บ้านน้ำคำ

86

93

7

8.14

4

บ้านคำไฮใหญ่

179

182

3

1.68

5

บ้านหนองหิน

247

249

2

0.81

6

บ้านหนองแล้ง

101

105

4

3.96

7

บ้านหนองแสง

128

133

5

3.91

8

บ้านนาคำเจริญ

194

200

6

3.09

9

บ้านหนองหิน

140

144

4

2.86

10

บ้านหนองแสงนาอุดม

112

120

8

7.14

รวม

1,333

1,376

43

3.23

 

               3.4 ตารางเปรียบเทียบจำนวนผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ประจำปี  2557 – 2558 

ที่

รายการ

ประจำปี

เพิ่ม / (ลด)

คิดเป็นร้อยละ

เมื่อเทียบปี 2557

2557

2558

1

ผู้สูงอายุ

668

717

49

7.34

2

ผู้พิการ

114

128

14

12.28

3

ผู้ป่วยเอดส์

4

4

-

 -

รวม

786

849

63

19.62

 

     4.การคมนาคม

          มีถนนลาดยางสายหลัก  2   สาย  ดังนี้

               1) สายแต้ใหม่ - ดงบัง 

               2) สายคำไฮใหญ่ – ท่าศิลา 

 

     5.สาธารณูปโภค/การสื่อสาร

               1) ไฟฟ้า      มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน     

               2) ประปา     มีระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  10  แห่ง 

               3) การไปรษณีย์   มีไปรษณีย์อนุญาตเอกชน  (ปณอ.)  ระดับตำบล จำนวน   1   แห่ง 

               4) โทรศัพท์        ตำบลคำไฮใหญ่   มีโทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  3  ตู้ 

หมายเลขโทรศัพพ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่

สำนักงาน

0-4530-8249

โทรสาร

0-4584-2060


                           

 

 

 

               5) ระบบอินเตอร์เน็ต TOT ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ทุกแห่ง

 

     6.การศึกษา เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังต่อไปนี้ 

               1)โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่  จำนวน  3   แห่ง  

ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  ประจำปี 2557-2558 

ที่

รายการ

ประจำปี

เพิ่ม / (ลด)

คิดเป็นร้อยละ

เมื่อเทียบปี 2557

2557

2558

1

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่

118

101

(17)

(14.41)

2

โรงเรียนบ้านหนองหิน

91

77

(14)

(15.38)

3

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง

38

38

-

-

รวม

247

216

(31)

(12.55)

 

 

               2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  จำนวน  5   แห่ง  

  ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำไใหญ่ ประจำปี 2557-2558  

ที่

รายการ

ประจำปี

เพิ่ม / (ลด)

คิดเป็นร้อยละ

เมื่อเทียบปี 2557

2557

2558

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำไฮใหญ่ 

43

40

(3)

(6.98)

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหิน 

30

30

-

 -

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแล้ง 

34

30

(4)

(11.76)

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่าง 

43

38

(5)

(11.63)

5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำไฮใหญ่ 

30

30

-

 -

รวม

188

168

(20)

(10.64)

 

 

     7.การศาสนา เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ทั้งหมดจำนวน  8  แห่ง  ดังต่อไปนี้ 

               1)  วัดคำไฮใหญ่ 

               2)  วัดนาคำเจริญ 

               3)  วัดเก่าหนองหิน 

               4)  วัดแสงสว่าง 

               5)  วัดหนองหิน 

               6)  วัดคำอ้อ 

               7)  สำนักสงฆ์ดงปอ 

               8)  สำนักสงฆ์ดอนตูม

 

     8.การสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลคำไฮใหญ่  จำนวน  1  แห่ง 

 

     9.อาชีพของราษฎร

               1) ทำการเกษตร     

               2) รับจ้างทั่วไป   

               3) ค้าขาย / รับราชการ  

               4) อื่น ๆ

 

     10.หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่

               1)  โรงสี                              จำนวน  30   แห่ง 

               2)  ร้านค้า                            จำนวน  14   แห่ง   

               3)  ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง            จำนวน    2   แห่ง 

               4)  ร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาด  จำนวน    6   แห่ง   

               5)  กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ         จำนวน    9   กลุ่ม   

               6)  กลุ่มกองทุนเงินล้าน          จำนวน  10   กลุ่ม  

               7)  ปั๊มหลอดแก้ว                   จำนวน    8   แห่ง 

               8)  ปั๊มหยอดเหรียญ               จำนวน    1   แห่ง 

               9)  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร      จำนวน   1  แห่ง

 

     11.ทรัพยากรธรรมชาติ

          แหล่งน้ำธรรมชาติ 

               1)  มีลำน้ำ  ลำห้วย                จำนวน     5   สาย 

               2)  มีบึงน้ำ หนองน้ำและอื่น ๆ  จำนวน    10  แห่ง 

          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

               1)  ฝาย                               จำนวน     4   แห่ง 

               2)  บ่อบาดาลโยก                  จำนวน    11  แห่ง 

               3)  ประปาหมู่บ้าน                  จำนวน     11 แห่ง 

               4)  บ่อน้ำตื้น                         จำนวน    85  แห่ง 

               5)  สระน้ำ                            จำนวน    21  แห่ง

***************************************************

 

2.ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ  และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

     1.โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

               องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แก่  “เขตตำบล” 

        องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  มีโครงสร้างดังนี้ 

               1) ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 

                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล          จำนวน    1      คน 

                    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     จำนวน    2      คน 

                    เลขานุการผู้บริหาร                          จำนวน    1      คน 

                    ที่ปรึกษาผู้บริหาร                           จำนวน    1      คน 

               2) ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  รวมทั้งหมด  21  คน  ประกอบด้วย 

                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                 จำนวน   1    คน 

                    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            จำนวน   1    คน 

                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              จำนวน   1    คน 

                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                  จำนวน   18  คน 

               3)ฝ่ายราชการประจำ  มีการแบ่งส่วนการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ แบ่งเป็น  1  สำนัก  1  กอง  และ  2  ส่วน   รวมทั้งหมด  41  คน  ประกอบด้วย 

                    นักบริหารงาน อบต. 8 (ปลัด อบต.)                        จำนวน   1  คน 

                         3.1 สำนักงานปลัด อบต. 

                               - นักบริหารงานทั่วไป 7                                 จำนวน   1  คน 

                               - นักพัฒนาชุมชน 6                                      จำนวน   1  คน 

                               - บุคลากร  5                                               จำนวน   1  คน 

                               - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  5             จำนวน   1  คน 

                               - เจ้าพนักงานธุรการ                                       จำนวน    -  คน 

                               - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน         จำนวน    1  คน 

                               - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                                   จำนวน    1  คน 

                               - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                   จำนวน    1  คน 

                               - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                           จำนวน    -  คน 

                               - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน    1  คน 

                               - คนงานทั่วไป                                              จำนวน    1  คน 

                               - พนักงานขับรถยนต์                                      จำนวน    1  คน 

                               - ภารโรง                                                     จำนวน    1  คน 

                         3.2 กองคลัง 

                               - นักบริหารงานคลัง  7                                    จำนวน    -  คน 

                               - นักวิชาการเงินและบัญชี  5                             จำนวน   1  คน 

                               - นักวิชาการจัดเก็บรายได้  4                             จำนวน   1  คน 

                               - เจ้าหน้าที่พัสดุ                                             จำนวน    -  คน 

                               - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                          จำนวน    1  คน 

                         3.3 ส่วนโยธา 

                               - นักบริหารงานช่าง  6                                     จำนวน   1  คน 

                               - นายช่างโยธา  5                                          จำนวน   1  คน 

                               - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                           จำนวน   1  คน 

                         3.4 ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

                               - นักบริหารงานการศึกษา  6                             จำนวน   1  คน 

                               - นักวิชาการศึกษา                                          จำนวน   1  คน 

                               - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                                  จำนวน   1  คน 

                               - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                   จำนวน   1  คน 

                               - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน                            จำนวน  1  คน 

               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5  แห่ง 

                    - ครูผู้ดูแลเด็ก                                                จำนวน  6  คน 

                    - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                        จำนวน  11 คน 

 

     2.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  (ปีงบประมาณ 2557)  รายรับจริงทั้งสิ้นจำนวน 18,234,120.21  บาท  ประกอบด้วย 

                 รายได้จัดเก็บเอง                                   จำนวน      315,201.47  บาท 

                รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้              จำนวน  11,158,181.74  บาท 

                รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้                       จำนวน    6,760,737.00  บาท  

 

     3.ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ 

                ประเภทกลุ่มทางการเกษตร 

                      - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรชีวภาพ     หมู่ที่  2  บ้านคำอ้อ 

                     - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยชีวภาพ    หมู่ที่  8  บ้านนาคำเจริญ 

                ประเภทกลุ่มอาชีพ 

                     - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า               หมู่ที่  1  บ้านคำไฮใหญ่ 

                    - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมือง    หมู่ที่  4  บ้านคำไฮใหญ่ 

                     - กลุ่มเย็บผ้า                                 หมู่ที่  3  บ้านน้ำคำ 

                    - กลุ่มทำไม้กวาด                           หมู่ที่  6  บ้านหนองแล้ง 

                    - กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน                    หมู่ที่  5  บ้านหนองหิน 

                                                                     หมู่ที่  9  บ้านหนองหิน 

                ประเภทกลุ่มแปรรูป 

                     - กลุ่มทำข้าวกล้อง                         หมู่ที่  5  บ้านหนองหิน 

                ประเภทกลุ่มบุคคล 

                     - กลุ่ม  อสม.                                 หมู่ที่  1 – 10 

                     - กลุ่มผู้สูงอายุ 

                    - กลุ่มพัฒนาสตรี 

**************************************************