ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,825
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,173
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

1
โครงการอุบลเมืองสะอาด Big Cleaning Day ตำบลคำไฮใหญ่,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

นายนรรคิด  อาทิเวช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ทุกคน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลคำไฮใหญ่  และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) ตำบลคำไฮใหญ่  ร่วมกิจกรรมโครงการอุบลเมืองสะอาด Big Cleaning Day ตำบลคำไฮใหญ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ สิ่งปฏิกูล ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ที่ขึ้นรกข้างถนน เส้นทางสัญจรไป มา เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออก 

 

20 กันยายน 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

วันที่  15  กันยายน  25666  นายนรคิด  อาทิเวช ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 

วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ทบทวนวิชาความรู้   ที่เคยได้ฝึกอบรมมาแล้ว

๒.๒  เพื่อเป็นการทดสอบจิตใจและกำลังกายของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

๒.๓  เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งขึ้น  มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบร  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวน ได้แก่ สมาชิก อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว  (อปพร. สังกัด  ศูนย์ อปพร.อบต.คำไฮใหญ่)  จำนวน   50   คน

สถานที่ฝึกอบรม

 ณ.ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย หจก.แจ๊คไฟร์เรซคิวเทรนนิ่งเซอร์วิส 236 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

15 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

นายนรคิด  อาทิเวช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  มอบหมายให้  กองสวัสดการสังคม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตรการทำกระบองหรือขี้ไต้) ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ศาลากลางบ้านบ้านหนองแสง ม.7 บ้านหนองแสง กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ประชาชนที่มีความสนใจ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสง

08 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมศัยกภาพสตรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สตรีในพื้นที่ตำบลคำไฮใหญ่

06 กันยายน 2566

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในยุคสังคมก้มหน้า ณ อบต.คำไฮใหญ่ ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566

03 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก),องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ได้จัดทำโครงการส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566 - วันที่ 1 กันยายน 2566 (รวม 2 วัน) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สตรีในพื้นที่ตำบลคำไฮใหญ่

01 กันยายน 2566

ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

วันอังคารที่ 15  สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ได้เปิดประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1/2566  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติและพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 BTU(ราคารวมค่าติดตั้ง) ราคาเครืองละ 45,500.-บาท จำนวน 2 เครือง รวมเป็นเงิน 91,000.-บาท

15 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายนรคิด  อาทิเวช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านคำไฮใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตรการทำแจ่วบอง)  ณ ศาลากลางบ้านบ้านคำไฮใหญ่ ม.4 บ้านคำไฮใหญ่ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ประชาชนที่มีความสนใจ หมู่ที่ 1 บ้านคำไฮใหญ่

04 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กปฐมวัย  กิจกรรม สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำไฮใหญ่  ได้ดำเนินการโครงการส่งเสิรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กปฐมวัย  กิจกรรม "สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปี 2566  ในวันที่  26  กรกฎาคม  2566  ณ  วัดบ้านนาคำเจริญ  วัตถุประสงค์  เพื่อให้เด็กนักเรียนปฐมวัย คณะครุ และผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการสืบสาน รักษา ขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและความศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และได้ระลึกถึงความสำคัญและทราบถึงปะวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่างงๆอีกทั้งยังเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีแก่ผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของไทยสืบไป

26 กรกฎาคม 2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กปฐมวัย  กิจกรรม สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566  วัดหนองหิน,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหิน ได้ดำเนินการโครงการคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  "สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ. 2566 ในวันที่  26  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2566 ณ  วัดบ้านหนองหิน  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ  ดังนี้

1.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

2. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจและความศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดมั่นในพระพุทธสาสนา

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกความสำคัญและทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันสำคัญตา่งๆ

4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่นิยมที่ดี แก่ผู้เรียนและครูให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

26 กรกฎาคม 2566

ประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 กรกฎาคม2566,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2566 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ดำเนินการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

2. การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. การกำหนดระยะเวลา สถานที่เสนอคกแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4. การคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  แทนตำแหน่งที่ว่าง

24 กรกฎาคม 2566

ประชุมหารือ เรื่องโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนรคิด  อาทิเวช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ได้มอบหมายให้กองการศึกษาฯ นำโดย นางบรรทณา  บุญบัง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ เจ้าคณะตำบลคำไฮใหญ่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  ร่วมประชุมหารือ เรื่องโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับภาคีความร่วมมือ และให้คำปรึกษาแด่พระสงฆ์ วัด ศาสนา ประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายขึ้นอื่นในระดับพื้นที่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่

20 กรกฎาคม 2566

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 วันที่ 11 ก.ค.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่ 1/2566 ขึ้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566),พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 และพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 กรกฎาคม 2566

การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุบ/พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.นายนรคิด อาทิเวช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ มอบหมายให้นางสาวกัลย์สุดา สัมพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ และเวลา 13.30 น. นายนรคิด อาทิเวช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคไฮใหญ่ โดยมีนายสายสิทธิ์ ไท้ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ คณะผู้บริหาร นางสาวรัติยา ใจเพียร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่ตำบลคำไฮใหญ่ ประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566)

30 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

วันที่  26 มิถุนายน  2566 เวลา  14.00 น. นายนรคิด  อาทิเวช นายองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างในสังกัด นางสาวรัติยา  ใจเพียร  ประธานสภาองค์ากรบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ร่วมกับ  คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านหนองแล้ง และโรงเรียนสีทองอุปถัมภ์  ได้ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ภายใต้มาตรการการปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาและพิษภัย  สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยขากยาเสพติด  

 

26 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 27  (394 รายการ)